Photography/editing: Liliana Zaharia
Model: Aidan Owen 
Shoreditch, 2016
Back to Top